Rehabilitación de edificios

Elaboració de memòria descriptiva i constructiva sobre les patologies de l'edifici i la proposta terapèutica, amb plànols i detalls de les actuacions a realitzar, estat d'amidaments, calendari d'execució i estudi de seguretat, qualitat i medi ambient.